Mẫu lập kế hoạch kinh doanh

Mẫu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu quan trọng giúp doanh nghiệp định hướng và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh cần được xây dựng một cách cẩn thận và chi tiết, bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thị trường, sản phẩm/dịch vụ, marketing, tài chính, quản lý và tổ chức, đánh giá rủi ro, và kế hoạch thực hiện và giám sát.

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh này được xây dựng nhằm cung cấp cho doanh nghiệp một khung tham chiếu để xây dựng kế hoạch kinh doanh của riêng mình. Mẫu kế hoạch kinh doanh này bao gồm các phần chính sau:

A. Tiêu Đề: Mẫu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

B. Bìa:

 1. Tên Công Ty: Tên đầy đủ của công ty, bao gồm cả tên viết tắt nếu có.
 2. Logo Công Ty: Logo của công ty.
 3. Thông tin liên hệ: Địa chỉ, số điện thoại, email, và trang web của công ty.
 4. Mẫu bìa kế hoạch kinh doanh
[Tên Công Ty] [Logo Công Ty] [Địa chỉ] [Số điện thoại] [Email] [Trang web]

I. Tổng Quan Về Doanh Nghiệp:

Mẫu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Mẫu lập kế hoạch kinh doanh

A. Giới Thiệu về Công Ty:

 1. Lịch Sử:

  • Năm Thành Lập: Trình bày ngày, tháng và năm doanh nghiệp được thành lập.
  • Quá Trình Phát Triển: Tóm tắt về các giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Các Cột Mốc Quan Trọng: Liệt kê các sự kiện hoặc thành tựu đáng chú ý của doanh nghiệp.
 2. Sứ Mệnh:

  • Sản Phẩm/Dịch Vụ Cung Cấp: Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà doanh nghiệp cung cấp.
  • Đối Tượng Khách Hàng: Xác định nhóm khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới.
  • Mục Tiêu Kinh Doanh: Trình bày mục tiêu dài hạn mà doanh nghiệp đang hướng đến.
 3. Giá Trị Cốt Lõi:

  • Giá Trị Quan Trọng Nhất: Xác định và mô tả những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp coi trọng nhất.
  • Biểu Hiện Cụ Thể: Mô tả cách doanh nghiệp thể hiện những giá trị này thông qua hoạt động hàng ngày.

B. Cơ Sở Hạ Tầng và Tài Nguyên:

 1. Cơ Sở Hạ Tầng:

  • Văn Phòng, Nhà Xưởng, Kho Bãi: Mô tả về các địa điểm vật chất mà doanh nghiệp sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh.
  • Máy Móc, Thiết Bị: Danh sách các thiết bị chính mà doanh nghiệp sử dụng.
  • Công Nghệ: Mô tả các công nghệ đặc biệt hoặc phần mềm mà doanh nghiệp sử dụng để cải thiện quy trình làm việc.
 2. Tài Nguyên:

  • Vốn: Số vốn mà doanh nghiệp có sẵn và cách nó được sử dụng.
  • Nhân Viên: Thống kê về số lượng nhân viên, với thông tin về chức danh, kinh nghiệm và kỹ năng của họ.
  • Trí Tuệ: Mô tả về trí tuệ cụ thể hoặc kiến thức chuyên môn mà doanh nghiệp sở hữu.

C. Nhân Sự (Đội Ngũ Lãnh Đạo và Nhân Viên):

 1. Đội Ngũ Lãnh Đạo:

  • Chức Danh: Các vị trí chủ chốt trong công ty cùng với trách nhiệm của họ.
  • Kinh Nghiệm: Tóm tắt về kinh nghiệm và quá trình học vấn của lãnh đạo.
 2. Nhân Viên:

  • Số Lượng: Tổng số lượng nhân viên trong doanh nghiệp.
  • Chức Danh, Kinh Nghiệm và Kỹ Năng: Phân tích chi tiết về các chức danh, kinh nghiệm và kỹ năng của nhân viên trong các bộ phận khác nhau.

Chú ý: Thông tin trong phần tổng quan về doanh nghiệp cần được cập nhật thường xuyên để bám sát với sự phát triển và biến động của doanh nghiệp.

II. Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường là bước quan trọng trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh. Phần này chứa đựng thông tin chi tiết về thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

A. Nhu Cầu Thị Trường và Xu Hướng:

 1. Nhu Cầu Thị Trường:

  • Mô tả đầy đủ về nhu cầu và mong muốn của thị trường đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Đánh giá cách mà nhu cầu này có thể biến đổi theo thời gian và yếu tố khác.
 2. Xu Hướng Thị Trường:

  • Phân tích các xu hướng thị trường như sự thay đổi trong sở thích và xu hướng mua sắm của khách hàng.
  • Dự đoán tương lai dựa trên những xu hướng hiện tại và các yếu tố địa phương và toàn cầu.

B. Phân Loại Khách Hàng Mục Tiêu:

 1. Đặc Điểm Nhân Khẩu Học:

  • Phân tích độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập và các yếu tố khác của khách hàng mục tiêu.
  • Xác định những đặc điểm này giúp tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị.
 2. Đặc Điểm Tâm Lý:

  • Nắm vững nhu cầu, mong muốn, sở thích và hành vi mua sắm của khách hàng.
  • Phân tích tâm lý này để hiểu sâu hơn về yêu cầu của khách hàng và cách họ tương tác với sản phẩm/dịch vụ.

C. Phân Tích SWOT (Sức Mạnh, Yếu Thế, Cơ Hội, Rủi Ro):

 1. Sức Mạnh:

  • Liệt kê và mô tả các yếu tố mạnh của doanh nghiệp như sản phẩm chất lượng, dịch vụ khách hàng xuất sắc và tài nguyên đội ngũ nhân viên.
 2. Yếu Thế:

  • Xác định những điểm yếu như kém phát triển trong công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng kém hiện đại.
  • Phân tích để biết được những điểm cần cải thiện.
 3. Cơ Hội:

  • Phân loại và mô tả các cơ hội như thị trường mở rộng, tăng nhu cầu từ khách hàng hoặc xu hướng mới.
  • Đánh giá xem làm thế nào để tận dụng những cơ hội này.
 4. Rủi Ro:

  • Liệt kê và đánh giá các rủi ro như cạnh tranh khốc liệt, biến động thị trường hoặc các vấn đề pháp lý.
  • Xác định cách để giảm thiểu tác động của những rủi ro này đối với doanh nghiệp.

D. Phân Tích PESTEL (Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội, Công Nghệ, Môi Trường, Pháp Lý):

 1. Chính Trị:

  • Đánh giá các chính sách chính phủ và các yếu tố chính trị có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 2. Kinh Tế:

  • Phân tích tình hình kinh tế như tăng trưởng GDP, lạm phát và tăng trưởng kinh tế để đánh giá ảnh hưởng đối với giá cả và nhu cầu.
 3. Xã Hội:

  • Đánh giá các yếu tố xã hội như dân số, văn hóa và xu hướng xã hội.
 4. Công Nghệ:

  • Xác định các tiến triển công nghệ có thể tạo ra cơ hội mới hoặc làm thay đổi ngành công nghiệp.
 5. Môi Trường:

  • Đánh giá các yếu tố môi trường như biến đổi khí hậu, tài nguyên tự nhiên và chính sách môi trường.
 6. Pháp Lý:

  • Phân tích các quy định và chính sách pháp lý đối với ngành và thị trường.

Lưu ý: Phân tích thị trường cần được thực hiện sâu rộng và được cập nhật thường xuyên để duy trì sự linh hoạt và sẵn sàng đối phó với các biến động thị trường.

III. Chiến Lược Kinh Doanh:

Chiến lược kinh doanh chính là trục lợi của kế hoạch kinh doanh, xác định cách doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

A. Mục Tiêu Kinh Doanh (Ngắn Hạn và Dài Hạn):

 1. Ngắn Hạn:

  • Cụ Thể và Đo Lường Được: Đề ra các mục tiêu mức độ cụ thể, đo lường được và đặt được tiêu chí đánh giá.
  • Thời Hạn: Xác định khoảng thời gian ngắn hạn để đạt được mục tiêu này.
 2. Dài Hạn:

  • Có Thể Đo Lường Được và Phù Hợp: Đề ra mục tiêu dài hạn mà doanh nghiệp có thể đo lường được và phù hợp với hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
  • Thời Hạn: Xác định thời gian dài hạn cần để đạt được mục tiêu kinh doanh.

B. Chiến Lược Cạnh Tranh:

 1. Chiến Lược Giá:

  • Định Giá Linh Hoạt: Xác định giá sản phẩm/dịch vụ một cách linh hoạt dựa trên giá trị và chi phí sản xuất.
  • Thực Hiện Khuyến Mãi và Giảm Giá Có Hiệu Quả: Xác định các chiến lược khuyến mãi và giảm giá để thu hút khách hàng mà không làm suy giảm lợi nhuận.
 2. Chiến Lược Sản Phẩm:

  • Chất Lượng và Tính Năng: Tập trung vào chất lượng và tính năng của sản phẩm/dịch vụ để tạo ra ưu điểm cạnh tranh.
  • Nghiên Cứu và Phát Triển Liên Tục: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để duy trì sự sáng tạo và tiếp tục cung cấp sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.
 3. Chiến Lược Phân Phối:

  • Kênh Phân Phối Linh Hoạt: Lựa chọn kênh phân phối trực tiếp, gián tiếp hoặc kết hợp để đáp ứng sở thích của khách hàng.
  • Dịch Vụ Khách Hàng Xuất Sắc: Xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng xuất sắc để tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng.
 4. Chiến Lược Marketing:

  • Quảng Cáo Định Hình Thương Hiệu: Xây dựng chiến lược quảng cáo để định hình thương hiệu và tăng nhận thức của thị trường về doanh nghiệp.
  • Kết Hợp Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội: Sử dụng tiếp thị truyền thông xã hội để tương tác với khách hàng và tạo ra sự lan tỏa về sản phẩm/dịch vụ.

C. Định Vị Thương Hiệu:

 • Xác Định Đặc Điểm Độc Đáo: Tìm ra những điểm mạnh và độc đáo của doanh nghiệp để xây dựng hình ảnh độc đáo trong tâm trí khách hàng.
 • Tương Quan với Giá Trị Khách Hàng: Liên kết đặc điểm độc đáo với giá trị mà khách hàng tìm kiếm khi chọn sản phẩm/dịch vụ.

D. Mô Hình Kinh Doanh (Nếu Có):

 • Tạo Ra Giá Trị: Mô tả cách doanh nghiệp tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội.
 • Phân Loại Nguồn Lực và Thu Nhập: Liệt kê các nguồn lực cần thiết và cách doanh nghiệp sẽ thu nhập từ việc tạo ra giá trị.

Lưu ý: Chiến lược kinh doanh cần được xây dựng một cách chi tiết và linh hoạt, tuân thủ định hướng của phân tích thị trường và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, và được trình bày một cách rõ ràng, súc tích để người đọc hiểu được những chiến lược chính mà doanh nghiệp sẽ triển khai.

IV. Kế Hoạch Marketing:

Kế hoạch marketing không chỉ là một phần quan trọng mà còn là bước quyết định trong hành trình kinh doanh. Phần này chi tiết hóa các hoạt động marketing mà doanh nghiệp sẽ triển khai để đạt được mục tiêu kinh doanh.

A. Phân Loại Sản Phẩm/Dịch Vụ:

 • Đa Dạng Sản Phẩm/Dịch Vụ: Mô tả các loại sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, với sự đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu.
 • Tính Năng Nổi Bật: Tôn chỉ những đặc điểm nổi bật và giá trị đặc biệt của từng sản phẩm/dịch vụ.

B. Chiến Lược Giá Cả:

 • Điều Chỉnh Định Giá Linh Hoạt: Xác định chiến lược giá cả dựa trên chi phí sản xuất, giá trị sản phẩm và chiến lược cạnh tranh.
 • Giảm Giá và Khuyến Mãi Thông Minh: Thiết kế chiến lược giảm giá và khuyến mãi để tăng cường giá trị mà không gây tổn thất lợi nhuận.

C. Chiến Lược Tiếp Thị:

 1. Quảng Cáo:

  • Đa Dạng Phương Tiện: Xác định các phương tiện quảng cáo hiệu quả, từ truyền hình đến truyền thông trực tuyến.
  • Nội Dung Sáng Tạo: Tạo nên nội dung quảng cáo sáng tạo và gây ấn tượng, kể cả trong không gian giới hạn.
 2. PR và Tiếp Thị Nội Dung:

  • Xây Dựng Uy Tín: Sử dụng PR và tiếp thị nội dung để xây dựng hình ảnh và uy tín tích cực trong cộng đồng.
  • Nội Dung Hấp Dẫn: Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn để thu hút và giữ chân khách hàng.
 3. Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội:

  • Tương Tác Thực Sự: Tạo mối liên kết và tương tác thực sự với khách hàng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội.
  • Xây Dựng Cộng Đồng: Xây dựng cộng đồng trực tuyến tích cực, tạo nơi mà khách hàng cảm thấy được lắng nghe và đánh giá.

D. Chiến Lược Bán Hàng và Phân Phối:

 • Phương Thức Bán Hàng Linh Hoạt: Tùy chỉnh phương thức bán hàng để phù hợp với sở thích và thu nhập của khách hàng.
 • Hệ Thống Phân Phối Hiệu Quả: Xây dựng hệ thống phân phối linh hoạt và hiệu quả, từ kênh trực tiếp đến kênh gián tiếp.

E. Chiến Lược Dựa Trên Khách Hàng (CRM):

 • Thu Thập Dữ Liệu Khách Hàng Thông Minh: Sử dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng một cách thông minh.
 • Tạo Mối Quan Hệ Dài Lâu: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên thông tin cá nhân hóa và tương tác hợp tác.

Lưu ý: Kế hoạch marketing cần được thiết kế một cách chi tiết và khả thi, tuân thủ theo phân tích thị trường và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi thông tin trong kế hoạch này cần được trình bày một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để đảm bảo người đọc có thể hiểu được các chiến lược marketing mà doanh nghiệp sẽ triển khai.

V. Kế Hoạch Tài Chính:

Kế hoạch tài chính không chỉ là một bước quan trọng, mà còn là trái tim của kế hoạch kinh doanh. Phần này chi tiết hóa các dự báo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

A. Dự Báo Doanh Thu và Chi Phí:

 • Dự Báo Doanh Thu: Xác định dự báo doanh thu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian dài hạn, dựa trên phân tích thị trường và chiến lược kinh doanh.
 • Dự Báo Chi Phí: Dựa vào các chi phí sản xuất, quảng cáo, nhân sự và hạ tầng, xây dựng dự báo chi phí chính xác trong tương lai.

B. Dự Báo Lưu Chuyển Tiền:

 • Lưu Chuyển Tiền: Dự báo lưu chuyển tiền bao gồm việc dự đoán luồng tiền vào và ra, dựa trên doanh thu, chi phí, và các chiến lược đầu tư.
 • Quản Lý Nợ Đỡ và Thanh Toán: Xác định cách quản lý nợ đỡ và kế hoạch thanh toán để duy trì tính thanh khoản của doanh nghiệp.

C. Nguồn Vốn (Vốn Tự Nhiên, Vốn Vay):

 • Vốn Tự Nhiên: Liệt kê và mô tả các nguồn vốn nội bộ, bao gồm vốn từ lợi nhuận được giữ lại và các nguồn thu khác.
 • Vốn Vay và Đầu Tư: Trình bày kế hoạch vay vốn từ ngân hàng hoặc các nhà đầu tư, bao gồm điều kiện, lãi suất và mục tiêu sử dụng vốn.

D. Kế Hoạch Đầu Tư:

 • Định Rõ Mục Tiêu Đầu Tư: Xác định mục tiêu đầu tư cụ thể, bao gồm mua sắm thiết bị mới, nâng cấp công nghệ, hoặc mở rộng sản xuất.
 • Đánh Giá Lợi Nhuận Đầu Tư: Dựa trên các kịch bản đầu tư khác nhau, đánh giá lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của từng dự án.

Lưu ý: Kế hoạch tài chính cần được xây dựng một cách chính xác và chi tiết để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch kinh doanh. Thông tin trong phần này cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh tình hình thực tế của doanh nghiệp. Mọi chi tiết tài chính cần được trình bày rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để đọc giả có thể nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

VI. Quản Lý và Tổ Chức:

Quản lý và tổ chức chính là trụ cột của mọi kế hoạch kinh doanh thành công. Phần này sẽ đề cập đến cấu trúc tổ chức, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ phận, cùng với quản lý nhân sự và chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

A. Cấu Trúc Tổ Chức:

 • Thiết Kế Hợp Lý: Đề cập đến cách cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm các bộ phận, phòng ban, và các chức danh. Cấu trúc này cần được thiết kế một cách hợp lý để tối đa hóa hiệu quả và tương tác giữa các bộ phận.

B. Trách Nhiệm và Nhiệm Vụ Của Các Bộ Phận:

 • Xác Định Rõ Ràng: Trình bày trách nhiệm và nhiệm vụ của từng bộ phận và phòng ban trong doanh nghiệp. Các nhiệm vụ này cần được đặt ra một cách rõ ràng để đảm bảo sự hợp tác và hiệu quả làm việc.

C. Quản Lý Nhân Sự và Chương Trình Đào Tạo:

 • Chính Sách Nhân Sự: Trình bày về chính sách nhân sự của doanh nghiệp, bao gồm các chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài. Các chính sách này cần tạo điều kiện làm việc tích cực và tăng cường lòng trung thành của nhân viên.

 • Kế Hoạch Đào Tạo: Đề cập đến kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên. Đào tạo liên tục cần được thiết kế để duy trì và nâng cao năng lực của đội ngũ làm việc.

Lưu ý: Cấu trúc tổ chức cần được xây dựng phù hợp với quy mô và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Trách nhiệm và nhiệm vụ cần được xác định một cách rõ ràng để tối đa hóa hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Chính sách nhân sự và kế hoạch đào tạo cần được trình bày một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để người đọc có thể nắm bắt được các chi tiết quan trọng về quản lý và tổ chức trong doanh nghiệp.

VII. Đánh Giá Rủi Ro và Chiến Lược Đối Phó:

Đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược đối phó là bước quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và thành công của kế hoạch kinh doanh. Phần này sẽ tập trung vào việc nhìn nhận các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các chiến lược linh hoạt để đối phó với chúng.

A. Nhìn Nhận Rủi Ro:

 • Rủi Ro Thị Trường: Đánh giá sự biến động của giá cả và nhu cầu của khách hàng để dự đoán thị trường.
 • Rủi Ro Tài Chính: Đánh giá tác động của thay đổi lãi suất và tỷ giá ngoại tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 • Rủi Ro Pháp Lý: Xác định các thay đổi trong chính sách và luật lệ để đảm bảo tuân thủ.
 • Rủi Ro Hoạt Động: Nhìn nhận vấn đề về chất lượng sản phẩm/dịch vụ và làm thế nào để ngăn chặn lỗi hệ thống.
 • Rủi Ro Nhân Sự: Đánh giá mức độ ổn định của đội ngũ nhân sự và kế hoạch dự phòng.

B. Chiến Lược Đối Phó:

 • Bảo Hiểm: Đầu tư vào các chính sách bảo hiểm để giảm thiểu thiệt hại tài chính do các rủi ro gây ra.
 • Đa Dạng Hóa: Mở rộng dãy sản phẩm/dịch vụ, thị trường và khách hàng để giảm thiểu tập trung vào một nguồn rủi ro.
 • Tài Chính Dự Phòng: Xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng để giảm nhẹ tác động của các biến động tài chính.
 • Quản Lý Rủi Ro: Thiết lập hệ thống quản lý rủi ro để phát hiện và giảm thiểu các nguy cơ.

Lưu ý: Để xây dựng chiến lược đối phó hiệu quả, doanh nghiệp cần phải đánh giá cẩn thận rủi ro và đề xuất các chiến lược phù hợp với từng loại rủi ro. Sau đó, việc thực hiện và theo dõi các chiến lược này là quan trọng để đảm bảo hiệu quả và sự linh hoạt đối với sự biến động của thị trường.

VIII. Kế Hoạch Thực Hiện và Giám Sát:

Kế hoạch thực hiện và giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kế hoạch kinh doanh được triển khai một cách hiệu quả và linh hoạt, đồng thời giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược theo sự biến động của thị trường. Dưới đây là cách doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện và giám sát kế hoạch kinh doanh:

A. Tiến Độ Thực Hiện:

 • Theo Dõi Liên Tục: Tiến độ thực hiện kế hoạch sẽ được theo dõi và cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng mọi bước diễn ra đúng tiến độ và đạt được kết quả dự kiến.

B. Các Bước Cụ Thể và Thời Gian Thực Hiện:

 • Xác Định Chi Tiết: Mỗi phần của kế hoạch sẽ được phân chia thành các bước cụ thể, mỗi bước sẽ có thời gian thực hiện được xác định rõ ràng. Điều này giúp đảm bảo hiệu quả trong triển khai.

C. Báo Cáo Tiến Độ và Đánh Giá Định Kỳ:

 • Báo Cáo Định Kỳ: Các báo cáo tiến độ và đánh giá hiệu quả sẽ được thực hiện định kỳ, cho phép doanh nghiệp nhận diện ngay bất kỳ vấn đề nào và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Lưu ý:

 1. Mục Tiêu Rõ Ràng: Đảm bảo rằng mọi người liên quan đều hiểu rõ về mục tiêu và kết quả mong muốn của kế hoạch kinh doanh.

 2. Phân Chia Công Việc: Phân chia kế hoạch thành các giai đoạn và bước nhỏ hơn, gán trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân và bộ phận.

 3. Hệ Thống Báo Cáo: Xây dựng một hệ thống báo cáo tiến độ và đánh giá hiệu quả mạnh mẽ, giúp nhận biết sớm các vấn đề và cơ hội.

 4. Điều Chỉnh Linh Hoạt: Luôn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch dựa trên thông tin mới và phản hồi từ thị trường, giữ cho chiến lược linh hoạt và sẵn sàng thích ứng.*

Bằng cách tiếp tục theo dõi và điều chỉnh kế hoạch một cách chặt chẽ, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh không chỉ được triển khai đúng tiến độ mà còn đạt được những kết quả mong muốn.

IX. Phụ Lục:

Phụ lục là một phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh, cung cấp các thông tin và tài liệu hỗ trợ để bổ sung cho các phần chính của kế hoạch. Dưới đây là các mục tiêu và tài liệu quan trọng có thể xuất hiện trong phụ lục:

A. Bản Sao Giấy Phép Kinh Doanh:

 • Chứng Nhận Hợp Pháp: Bản sao giấy phép kinh doanh là bằng chứng hợp pháp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó chứng minh rằng doanh nghiệp này đã được cấp phép để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

B. Thuyết Minh Dự Án (Nếu Có):

 • Chi Tiết Chiến Lược: Thuyết minh dự án cung cấp một cái nhìn chi tiết về chiến lược, mục tiêu, và dự án kinh doanh của doanh nghiệp. Thường được sử dụng cho các dự án lớn hoặc có quy mô phức tạp.

C. Bảng Cân Đối Kế Toán (Nếu Có):

 • Tình Hình Tài Chính: Bảng cân đối kế toán hiển thị tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó thường bao gồm tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

D. Các Báo Cáo Tài Chính (Nếu Có):

 • Phản Ánh Hiệu Suất: Báo cáo tài chính cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.

Lưu ý:

 1. Tùy Chọn Không Bắt Buộc: Việc có phụ lục trong kế hoạch kinh doanh là tùy chọn và phụ thuộc vào mức độ chi tiết và minh bạch mà doanh nghiệp mong muốn đạt được.

 2. Thông Tin Đầy Đủ và Khoa Học: Nếu có, thông tin trong phụ lục cần được trình bày một cách chi tiết, khoa học và dễ hiểu, giúp người đọc nắm bắt được bối cảnh và hỗ trợ cho các quyết định liên quan đến doanh nghiệp.

 3. Phụ Lục Cần Liên Quan: Các tài liệu trong phụ lục nên liên quan mật thiết đến nội dung của kế hoạch, giúp định hình hơn về khả năng và tiềm năng của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Việc theo dõi và cập nhật giá thép định kỳ là điều cần thiết để các doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Dịch vụ SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và thiết kế website là những lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh doanh trực tuyến hiện nay.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan. Máy phát điện Cummins và Doosan là những sản phẩm chất lượng cao và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông là một công nghệ phổ biến được sử dụng trong ngành xây dựng để cắt, khoan, phá hoặc tạo lỗ trên bề mặt bê tông.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. Phế liệu inox, nhôm, sắt và đồng là những tài nguyên phế liệu quan trọng trong công nghiệp tái chế.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Lắp đặt camera là một giải pháp hiệu quả để giám sát và bảo vệ an ninh cho các cửa hàng, văn phòng, gia đình và các công trình xây dựng.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Dịch vụ taxi nội bài Hà Nội là một trong những dịch vụ được nhiều người tin tưởng và sử dụng.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình là một dịch vụ được nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Giá thép hình, thép ống, thép tấm và thép hộp là những thông tin được nhiều khách hàng quan tâm khi mua sắm vật liệu xây dựng và sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài trọn gói giá rẻ. Chiều Hà Nội - Nội Bài chỉ từ 160k. Chiều Nội Bài - Hà Nội chỉ từ 220k. Xe riêng, đời mới, sang trọng.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Xe ba gác sài gòn cung cấp dịch vụ cho thuê xe ba gác chở hàng tại khắp các quận trong Tp HCM và các tỉnh lân cận .
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng Công ty thu mua phế liệu giá cao TPHCM và toàn quốc【CÂN CHUẨN】Web thu mua phế liệu - HOA HỒNG tới 500 TRIỆU.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu mua phế liệu số lượng lớn, mua nhanh, trả tiền ngay, cân đo phế liệu đúng khối lượng. Thu Mua Các Loại Phế Liệu Giá Cao Trên Toàn Quốc.
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Công ty seo

Công ty seo Hồ Chí Minh – chuyên dịch vụ SEO giá rẻ giúp từ khóa lên top nhanh, hiệu quả rỏ ràng bền vững, đạt KPI mới tính tiền ❤️, hoàn tiền X2 nếu không đạt ❤️.
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt heo hữu cơ là một khái niệm khá bỡ ngỡ với một số người. Là heo được nuôi dưỡng và chăm sóc trong môi trường hoàn toàn tự nhiên.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Thu mua phế liệu số lượng lớn, mua nhanh, trả tiền ngay, cân đo phế liệu đúng khối lượng. Thu Mua Các Loại Phế Liệu Giá Cao Trên Toàn Quốc.
Báo giá thép Việt Nhật, báo giá thép Pomina

Báo giá thép Việt Nhật

Giá thép xây dựng Việt Nhật mới nhất vừa cập nhật từ nhà máy thép Vina Kyoei. Xem ngay báo giá sắt thép Việt Nhật (thanh vằn, thép cuộn, tròn trơn) hôm nay.
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất mỗi ngày cho khách hàng tham khảo. Với phương châm "uy tín - chất lượng tạo nên thành công".
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

chuyên sửa khóa tại nhà giá rẻ 24/24 uy tín nhất TPHCM, khóa tủ, khóa két sắt, khóa xe máy, khóa xe hơi, xe ô tô, khóa cửa cuốn, khóa từ.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa là các hoạt động sắp xếp⭐_⭐ nâng, vận chuyển hàng hóa vào kho bãi có thể bằng tay, xe đẩy, xe nâng, xe vận chuyển với hình thức linh hoạt.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tại HCM, Trẻ, Năng Động, Số Lượng Theo Yêu Cầu cho ra đời dịch vụ bốc xếp hàng hóa với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp – giá cả cạnh tranh.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Vệ sinh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh là loại hình dịch vụ giúp bạn có thể tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như công sức dành cho việc dọn dẹp sạch sẽ.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi độc đáo được nhưng người thợ lành nghề nhất tạo nên.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Sửa khóa két sắt Bình Dương Đức Lộc luôn làm hài lòng khách hàng. Với phương châm mở két an toàn, thao tác nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đức Lộc có đội ngũ nhiệt tình, tân tâm phục vụ.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Rút hầm cầu giá rẻ TPHCM giảm giá 20% khách hàng mới & giảm 30% khách hàng cũ ✓ bảo hành 2 năm ✓ có mặt sau 15 phút gọi điện ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Trường huấn luyện chó số 1 Việt Nam hiện nay bạn sẽ yên tâm khi gửi thú cưng tại trường chúng tôi.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn Hùng Phát chuyên cung cấp dịch vụ vách ngăn di động, vách ngăn kính, vách ngăn vệ sinh uy tín nhất hiện nay.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Bạn muốn hợp tác cùng công ty SEO để phát triển nội dung trang website, tăng lượt tương tác? Chưa biết địa chỉ nào uy tín? ĐẾN NGAY VINASEOVIET!

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu giá cao tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Chuyên thu mua phế liệu khắp tỉnh Tphcm và các tỉnh lân cận.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Sửa Khóa chuyên sửa khóa tại nhà giá rẻ 24/24 uy tín nhất TPHCM, khóa tủ, khóa két sắt, khóa xe máy, khóa xe hơi, xe ô tô, khóa cửa cuốn, khóa từ.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7.

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Mái hiên di động - mái xếp di động giải pháp che mưa, che nắng ngoài trời. Cập nhập bảng giá mới nhất các loại mái hiên mái xếp, mái che di động.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ chí Minh 199.000đ Chuyên nghiệp +Uy tín. Miễn phí 03 tháng báo cáo thuế giúp doanh nghiệp kinh doanh thành công.
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Dự án City Gate 3 là dòng phân khúc căn hộ cao cấp ngay tại Quận 8, Tp. HCM; nằm trong chuỗi căn hộ City Gate của chủ đầu tư 577.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Biệt thự nằm trong quần thể sân Golf Phía Tây Sài Gòn West lakes Golf & Villas được phát triển và phân phối bởi Tập đoàn Trần Anh Group giá bán 3,5 tỷ/căn.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án The Elysium Tower là dự án căn hộ cao cấp do tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Gò Ô Môi, Quận 7.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Công ty chuyên nhận thi công khoan cắt bê tông TPHCM, rút lõi bê tông, cắt nền sàn, đục phá bê tông chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, báo giá tốt.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu Mua phế liệu Giá cao, nhận thu gôm thanh lý các loại phế liệu công trình, nhà máy, tận nơi ✓‎ vào xem giá chuẩn.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Báo giá Cát Đá Xây Dựng Giá Rẻ ✓ Đá Xây Dựng ✓ Cát Xây Dựng HCM ✓ VLXD tại Tp HCM và những tỉnh thành lân cận. ✓ Giá Tốt ✓ Chiếc Khấu Nhà Thầu Cao.
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

TAXI TẢI THÀNH HƯNG – Thương hiệu chuyển nhà uy tín hàng đầu tại TPHCM, HÀ NỘI. Trải hơn 25 năm thành lập, Thành Hưng đã khẳng định mình là đơn vị vận chuyển uy tín hiện nay.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi ngoài trời đẹp độc đáo làm mát không gian nhà, điều hòa không khí và mang lại may mắn tài lộc dành cho gia chủ.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Thép Trí Việt

Công ty Thép Trí Việt xây dựng là đại lý sắt thép xây dựng cấp 1 chính hãng của các thương hiệu thép sau:Pomina, Miền Nam, Việt Nhật, Hòa Phát,…
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Thi Công Hoàn Thành Đúng Tiến Độ, Tư Vấn Báo Giá Nhanh Chóng Miễn Phí, Tiết Kiệm Chi Phí. Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông, Đục Phá Bê Tông, Khoan Rút Lõi Bê Tông.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi Trung Quốc uy tín an toàn. Để tránh mất phí cho khách hàng với nguồn tệ sạch, tỷ giá thấp.
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung ứng lao động là một hoạt động thương mại trao đổi sức lao động giữa bên cung cấp người lao động và bên có nhu cầu sử dụng lao động.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Đồng, Nhôm, Sắt, Thép, Inox Hà Nội và Toàn Quốc ✓ Giá Cao So Với Thị Trường ✓ Dọn Dẹp Sạch Sẽ ✓ Thanh Toán Ngay.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Phúc An City là dự án khu đô thị cao cấp với qui mô lớn 102ha được đầu tư bởi Trần Anh Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Long An.
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Dự án Asahi Tower là dự án căn hộ chung cư – nhà phố tọa lạc tại trung tâm Quận 8. Với quỹ đất hơn 81.550,10m2 gồm 3 block căn hộ cao tầng và 2 dãy nhà phố.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Cũng như dự án đẳng cấp căn hộ City Gate 3, bạn vẫn sẽ được nhận rất nhiều tiện ích ngoại khu đẳng cấp ở dự án Căn hộ NNB Garden 4 Quận 8 này.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Bảng giá căn hộ NBB 2 (City Gate 5) chi tiết, tiến độ xây dựng và thanh toán khi mua. Giá bán căn hộ NBB 2 có tốt hay không ?
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5)

Dự án căn hộ City Gate 5 quận Bình Chánh - NBB 2 Bình Chánh được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Công ty cổ phần đầu tư 577. Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh giá rẻ nhất thị trường. Cập nhật báo giá tấm + thi công compact 12mm & 18mm năm 2022. Bảo hành 12 tháng. Màu sắc bền, đẹp.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO (Search Engine Optimization Services) là dịch vụ tối ưu giúp website thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm (phổ biến nhất hiện nay là Google).